Friday, May 24, 2024
Homeเรื่องน่ารู้HEPA Filter ในเครื่องกรองอากาศคืออะไร?

HEPA Filter ในเครื่องกรองอากาศคืออะไร?

Share

HEPA filter หรือ High Efficiency Particulate Air filter คือเทคโนโลยีกรองอากาศที่มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองและสารพิษต่างๆในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย HEPA filter จะสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กมากถึง 0.3 ไมครอน โดยมีประสิทธิภาพในการกรองมากกว่า 99.97% โดยเฉพาะสารพิษอนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นละออง ทำให้ HEPA filter เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในงานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และงานวิจัยต่างๆ

การทำงานของ HEPA filter

HEPA filter ทำงานโดยใช้หลักการกรองอากาศด้วยการผ่านอนุภาคต่างๆในช่องกรองของเส้นใยกรอง โดยมีขนาดเส้นใยเล็กกว่าขนาดอนุภาคที่จะผ่านผ่านช่องกรอง เมื่ออากาศผ่าน HEPA filter อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนจะถูกขัดขวางในช่องกรองของเส้นใย และตกตะกอนอยู่บนผิวเส้นใย ทำให้อากาศที่ออกมาจาก HEPA filter มีคุณภาพสูง และมีความสะอาดมากขึ้น

ความสำคัญของ HEPA filter

ในชีวิตประจำวัน

HEPA filter ได้รับการใช้งานกว้างขวางในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้งานในเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความสะอาดอากาศในห้องคอมพิวเตอร์ การกรองฝุ่นในเครื่องดูดฝุ่น และระบบทำความสะอาดอากาศในรถยนต์ เป็นต้น การใช้งาน HEPA filter ในเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสามารถช่วยลดการกระจายอนุภาคเล็ก ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วย

ในอุตสาหกรรม

HEPA filter ได้รับการนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศ โดยเฉพาะในงานที่ต้องมีการกรองสารพิษและอนุภาคขนาดเล็ก เช่น การผลิตเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถยนต์ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตเครื่องเขียนและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น การใช้งาน HEPA filter ในอุตสาหกรรมสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปล่อยออกไปของสารพิษและอนุภาคเล็ก ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

HEPA filter มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานและการกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ต้องการ

  • HEPA Filter แบบผ้าใยแก้ว (Glass fiber HEPA filter) – ผ้าใยแก้วคือวัสดุที่มีความหนาแน่นและมีความเป็นเส้นใยสูง จึงสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ดี โดย HEPA filter แบบผ้าใยแก้วสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ แต่มีขนาดตั้งแต่ 0.1-0.2 ไมครอนเล็กกว่านี้ที่กรองไม่ได้ ประโยชน์ของ HEPA filter แบบผ้าใยแก้วคือสามารถใช้งานได้ในเวลานานและมีประสิทธิภาพการกรองที่สูง
  • HEPA Filter แบบแผ่น (Membrane HEPA filter) – HEPA filter แบบแผ่นใช้กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นฉนวน ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้มากกว่า HEPA filter แบบผ้าใยแก้ว อย่างไรก็ตาม มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและไม่คงที่เท่า HEPA filter แบบผ้าใยแก้ว
  • HEPA Filter แบบบอกซ์ (Mini-pleat HEPA filter) – จะมีลักษณะเป็นแผ่นบอกซ์เล็กที่ความหนาแน่นสูง และมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่สูง สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ ในขณะที่ยังสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่านี้ได้ดี
  • HEPA Filter แบบส่องแสง UV (UV-C HEPA filter) เป็นชนิดของ HEPA filter ที่มีการใช้รังสี UV-C เพื่อสร้างความสะอาดภายใน HEPA filter โดยเฉพาะอนุภาคขนาดเล็กที่ติดตั้งบนผิวของ HEPA filter นั้น รังสี UV-C จะทำลายเซลล์แบคทีเรียและไวรัสที่ติดตั้งบนผิวของ HEPA filter ดังนั้นจึงช่วยลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อในอากาศที่ผ่าน HEPA filter นี้
  • HEPA Filter แบบกรองแยกประเภท (Dual-stage HEPA filter) – โดยปกติ HEPA filter มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมาก แต่ไม่สามารถกรองไอเสียหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น HEPA filter แบบกรองแยกประเภทจะใช้วัสดุกรองแยกต่างหากสำหรับไอเสียหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ และวัสดุกรองสำหรับอนุภาคขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งสำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็ก

นอกจากนี้ HEPA filter ยังมีการแบ่งตามความสามารถในการกรองอนุภาค ดังนี้

  • HEPA filter แบบ H10-H12 – มีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 85% และมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.1-0.2 ไมครอนได้เล็กน้อย
  • HEPA filter แบบ H13-H14 – มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 99.95% และมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.1-0.2 ไมครอนได้มากกว่า 99.995%
  • ULPA filter (Ultra Low Penetration Air) – มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน ได้มากกว่า 99.9995% และมีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.01 ไมครอนได้เล็กน้อย

admin

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง